isPc
isPad
isPhone
当前位置:首页 - 产品中心

高性能内啮合齿轮泵,构造简单,特殊齿轮,采用滑动表面强制润滑,零部件间无直接接触,磨损小。

低噪音

噪音值极低,即使压力或转速变大,噪音值也几乎不变。

低脉动

脉动几乎没有(0.2MPa),适用于机床,实验机器等有精确速度控制要求的系统。

耐久性强

简单构造,加上对滑动面进行了强制润滑,部品之间没有直接接触,所以功能部品几乎没有磨损。

用途广泛

由于采用多级平台,同一部件可以组合成低压(7MPa),中压(14MPa),高压(25MPa)等各种规格,还可组合使用为双联泵。

性能表

流量L/min(额定压力时)

泵的型号

50Hz

低压泵MPa

中压泵MPa

高压泵MPa

超高压泵MPa

6P Motor

4P Motor

额定压力:7

N

额定压力:14

N

额定压力:25

N

额定压力:31.4

N

1000rpm

1500rpm

瞬间最高压力:8

kW

瞬间最高压力:16

kW

瞬间最高压力:32

kW

瞬间最高压力:34.3

kW

-

3.6

QT22-4

1.7

QT23-4

3.0

QT24-5

5.8

1.7

4.7

QT22-5

2.0

QT23-5

3.5

QT24-6.3

7.0

2.9

6.5

QT22-6.3

2.4

QT23-6.3

4.3

QT24-8

8.6

4.5

8.9

QT22-8

3.0

QT23-8

5.4

QT34-10

11.4

4.7

10.3

QT32-10

3.8

QT33-10

6.8

QT34-12.5

14.3

7.3

14.2

QT32-12.5

4.8

QT33-12.5

8.6

QT34-16

17.6

10.3

18.7

QT32-16

5.9

QT33-16

10.6

QT44-20

20.9

13.2

24.2

QT31-20

4.1

QT42-20

7.6

QT43-20

13.7

QT44-25

25.8

18.0

31.4

QT31-25

5.1

QT42-25

9.4

QT43-25

16.8

QT44-31.5

33.0

25.2

42.2

QT31-31.5

6.3

QT42-31.5

12.1

QT43-31.5

21.6

QT54-40

40.0

30.2

50.8

QT41-40

8.1

QT52-40

14.6

QT53-40

26.1

QT54-50

51.3

41.5

67.8

QT41-50

9.9

QT52-50

18.7

QT53-50

33.5

QT54-63

64.3

54.5

87.3

QT41-63

12.7

QT52-63

23.4

QT53-63

41.9

QT64-80

80.7

65.3

107.1

QT51-80

15.3

QT62-80

29.4

QT63-80

52.7

QT64-100

101.3

86.1

138.3

QT51-100

19.6

QT62-100

36.9

QT63-100

66.1

QT64-125

124.7

109.8

173.8

QT51-125

24.5

QT62-125

45.4

QT63-125

81.3

148.2

228.3

QT51-160

30.6

189.8

290.7

QT61-200

38.3

237.2

361.8

QT61-250

47.0